• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEKTROTECHNISCHE DETAILHANDEL (AVED)

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te noemen "AVED"), toepasselijk in gevallen waarin Van Duppen Witgoed (hierna te noemen "de ondernemer") als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen "het product") optreedt.

I ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijke bepalingen

1 Nederlands recht is van toepassing.

2 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de AVED daarvan afwijken.

3 De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

De cursief gedrukte artikelen gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een

ondernemer en een consument (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Kwaliteit

4 De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt.

Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging.

5 Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur.

Eigendomsvoorbehoud

6 De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Betaling

7 Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.

8 Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Termijnen

9 Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Klachten

10 Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend.

11 In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend.

In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Koop op proef

12 Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het moment van de aflevering.

Niet afgehaalde producten

13 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen - waarvan de laatste bij aangetekend schrijven - van de ondernemer aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Prijzen

14 Indien voor de aflevering een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is de ondernemer gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen.

Incasso

15 Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht

16 Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.

Schadevergoeding

17 De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van - al dan niet in verband met het verkochte - verrichte (reparatieinstallatie-) werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.

18 De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

II GESCHILLEN

Geschillencommissie

19 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

20 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig de in artikel 11 bepaalde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.

Wanneer de consument het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

21 Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Geschillenoplossing door de rechter

22 Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

23 De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

 

Ruilen en retourneren

24 U kunt online gekochte producten binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden, ruilen of retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het (laatste) artikel dat u besteld heeft fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, in een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het product dient binnen 14 dagen nadat de koop ongedaan is gemaakt retour gezonden te worden.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product bekijken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een fysieke winkel zou mogen doen, u mag het product dus niet in gebruik nemen!

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Als het product door een uitgevoerde dienst, door demontage beschadigd raakt; dan bent u verantwoordelijk voor de waardevermindering van het product, dit geld ook voor het in gebruik nemen van het product.

Aan ruilen of retourneren in de winkel zijn geen kosten verbonden. Indien u het product door Van Duppen Witgoed laat ophalen zijn er transport of verzendkosten aan verbonden die per product verschillen, vraag naar de voorwaarden. 

Uw aankoopbedrag zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen worden teruggestort op uw rekening.